Ja vēlies strādāt apsardzes uzņēmumā vai iekšējā drošības dienestā, tad saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Apsardzes sertifikāta izsniegšanas kārtība”, lai saņemtu apsardzes sertifikātu, personai ir nepieciešams iegūt izglītību vienā no šādām izglītības programmām:

80 stundu noklausīšanās mācību kurss (ilgums 10 dienas). Apsardzes sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana bez eksāmena kārtošanas Valsts policijā, ja tiek pagarināts apsardzes sertifikāts derīguma termiņa laikā (ne ātrāk kā 3 mēnešus un ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām), pārbaudījums nav jākārto personai, kura apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā noklausījusies mācību kursu 80 stundu apjomā vienā vai vairākās mācību tēmās par:

– fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanu apsardzes darbībā;

– saskarsmes psiholoģiju apsardzes darbībā;

– objektu apsardzes īpatnībām;

– apsardzes darbības tiesiskā regulējuma aktualitātēm;

– apsardzes darbinieka rīcību dažādu veidu apdraudējuma gadījumos;

– apsardzes mobilā norīkojuma darba aspektiem;

– apsardzes tehniskiem līdzekļiem un apsardzes tehniskām sistēmām;

– šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas nosacījumiem un kārtība, veicot apsardzes darbību;

– ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, veicot apsardzes darbību;

– cilvēka ārienes pazīmēm un to vārdisko (verbālo) aprakstu.

84 stundu profesionālās pilnveides programma „Personu un īpašuma aizsardzība”, Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (kods 20P 861 00 1 ). Mācību ilgums 10 dienas.

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem tiek sniegtas pamatlīmeņa zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas apsardzes darbības veikšanā, kas nav saistīta ar apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanu.

Izglītības programmas ietvaros tiek sniegtas pamatlīmeņa zināšanas par apsardzes darbības tiesisko regulējumu, apsardzes darbības taktiku, apsardzes tehnisko sistēmu un tehnisko līdzekļu izmantošanu apsardzes darbībā, kā arī sniegtas pamatlīmeņa zināšanas un apgūtas prasmes par personu aizturēšanu un speciālo līdzekļu pielietošanu apsardzes darbībā.

Absolvējot programmu, tiek izdota apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

480 stundu profesionālās tālākizglītības programma „Personu un īpašuma aizsardzība”, ar iegūstamo kvalifikāciju – Apsargs (kods 20T 861 00 1). Mācību ilgums 3,5 mēneši.

Izglītības programmā tiek apgūtas zināšanas un prasmes apsardzes darbības veikšanā, lai izglītojamais spētu kvalitatīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām pildīt apsardzes darbinieka pienākumus.

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavots apsardzes darbinieks, kurš var strādāt apsardzes uzņēmumā vai iekšējā drošības dienestā.

Izglītības programmā iekļauta prakse 240 stundu apjomā, kurā tiek nostiprinātas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Absolvējot programmu, tiek piešķirta Apsargs kvalifikācija, kas atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

 

 940 stundu profesionālās tālākizglītības programma „Personu un īpašuma aizsardzība”, ar iegūstamo kvalifikāciju – Apsardzes organizators (kods 30T 861 00 1 ). Mācību ilgums 7 mēneši.

Izglītības programmas procesā tiek apgūtas zināšanas un prasmes kā nodrošināt apsargājamā objekta drošību un aizsardzību, organizēt apsardzes darbu apsargājamā objekta rīkotajos pasākumos, veikt apsargājamā objekta drošības auditu, izstrādāt apsardzes rīcības plānu, izstrādāt apsargājamā objekta drošības koncepciju, konsultēt apsargājamā objekta darbiniekus drošības jautājumos, rīkoties ar drošības sistēmām, kontrolēt drošības sistēmas uzstādīšanu, darbību un apkopi, plānot un organizēt savu un apsardzes darbiniekus atbilstoši veicamajam uzdevumam apsargājamajā objektā, izstrādāt iekšējos normatīvos aktus drošības jomā atbilstoši savai kompetencei un apsargājamā objekta drošības koncepcijai, pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei, sniegt pirmo palīdzību.

Izglītības programmā iekļauta prakse 240 stundu apjomā, kurā tiek nostiprinātas teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Absolvējot programmu, tiek piešķirta Apsardzes organizators kvalifikācija, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Izglītības procesa rezultātā tiek sagatavoti apsardzes organizatori, kuri varēs strādāt apsardzes uzņēmumā vai iekšējā drošības dienestā, lai nodrošinātu apsargājamā objekta mantas, komercdarbības, personāla un apmeklētāju aizsardzību pret pastāvošajiem riskiem, un sniegtu priekšlikumus vadībai par objektu apsardzes pilnveidošanas jautājumiem, organizētu drošības, ugunsdrošības, vides un citu normatīvo aktu prasību izpildi apsargājamajos objektos.

Ievērojiet, ka saskaņā ar Apsardzes darbības likuma 15.pantu, sertifikātu aizliegts izsniegt personai:

1) kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu noziedzīgu nodarījumu, — pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

2) kura ir notiesāta par šā panta 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda vai soda izciešanas, — ja nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas stāšanās spēkā;

3) kura atbrīvota no kriminālatbildības par šā panta 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — ja nav pagājis gads pēc lēmuma stāšanās spēkā;

4) kura nosacīti atbrīvota no kriminālatbildības par šā panta 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — pirms pārbaudes laika beigām;

5) kurai kriminālprocesā piemērots apsūdzētā statuss par šā panta 1.punktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

6) kura administratīvi sodīta par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu, par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka, robežsarga vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, — ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;

7) kurai pēdējā gada laikā anulēts apsardzes sertifikāts;

8) kurai diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi;

9) kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu;

10) kurai nav nepieciešamo valsts valodas prasmju.

 

Mob. tel. pieteikšanās kursiem un informācijai

+371 25602971 vai +371 29193937

Mājas lapa: www.daizpon.lv